Gyorsmenü

Szak- és diplomamunka, TDK témakörök

A Diploma- és Szakdolgozati témákat a szakvezetők adják ki, az alábbiakban a Közgazdasági, Jogi és Módszertani Intézet tanszékeinek témajavaslatait olvashatják:

Alkalmazott Informatikai Tanszék

Gazdaságelemzési Módszertani Tanszék

Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék

Makroökonómiai Tanszék

Mikroökonómiai Tanszék

Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék


Alkalmazott Informatikai Tanszék által javasolt témakörök:

 1. Információs rendszerek és Vállalati Információs rendszerek és eredménytermelő képességük vizsgálata (Bunkóczi L.).
 2. Online adatbázisok mint külső információforrás és rendszerbe foglalásuk egy konkrét példán keresztül (Bunkóczi L.).
 3. Sztochasztikus modellezés és előrejelzés (Bunkóczi L.).
 4. Előrejelzések, potenciális módszerek vizsgálata és rangsorolása adott témában (Bunkóczi L.)
 5. Előrejelzések folyamatos verifikálása, hatásuk a tervezésre (Bunkóczi L.)
 6. Az információs technológia szerepe a vállalati versenyképesség növelésében (az eddigi fejlődés és a jövő lehetőségei) (Kovács Á.).
 7. Az információs rendszerek fejlesztésének szempontjai és módszere (Kovács Á.).
 8. A vezetői információs rendszerek kialakításában alkalmazott interjú-technikák ismertetése és szerepe (Kovács Á.).
 9. A kontrolling rendszer ismertetése, feladata, szerepe a vállalatirányítás támogatásában (Kovács Á.).
 10. Csoportos döntések sajátosságai, egyetértés, ellentmondás, eredő döntés (Kovács Á.).
 11. A komplex döntési problémák megoldása informatikai döntéstámogatással. Összefüggések a szakértői rendszerekkel (Kovács Á.).
 12. A döntés-előkészítő szakember és a számítógépes döntéstámogató rendszer kapcsolata, a hatékony döntéstámogatás feltételei, lehetőségei (Kovács Á.).
 13. Az információtechnológia fejlettsége és a vállalati versenyképesség kapcsolata (Kovács Á.).
 14. A vezetői döntéstámogató rendszerek jellemző tulajdonságai (Kovács Á.).
 15. Az informatika hozzájárulása a menedzsment feladatokhoz (Kovács Á.).
 16. Non-profit szervezetek informatikai rendszerének sajátosságai (Kovács Á.).
 17. A hazánkban alkalmazott szoftvercsomagok szerkezetének, alkalmazhatóságának jellemzői, sajátosságai (Kovács Á.).
 18. A vállalati információrendszer-stratégia és az informatikai stratégia kialakítása. (A vállalati informatikai stratégiák kialakítása.) (Kovács Á.).
 19. Az adattárházak és üzleti intelligencia rendszerek kialakulásához vezető fejlődési tényezők és ezek korszerű megoldásai (Kovács Á.).
 20. Online kommunikációs megoldások és alkalmazások az üzleti életben (Pásztor M.)
 21. Szervezetek és az e-business (virtuális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek) (Pásztor M.)
 22. Adatbányászati elemzések a vállalati gazdálkodásban és működésben (Pásztor M.)
 23. A gazdasági és állami szereplők közötti elektronikus kapcsolatok G2B e-kormányzat (Pásztor M.)
 24. Határokon átívelő digitális gazdaság problémái (Pásztor M.)
 25. Az információs társadalom gazdasága az internet szerepe a gazdasági fejlődésben (Pásztor M.)
 26. Az információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai (EU és Magyarország) (Pásztor M.)
 27. Wikinómia (Pásztor M.)
 28. A külső információforrások szerepe a vállalati döntéshozatalban (ágazati specialitások) (Pető I.)
 29. Külső információforrások integrálásának lehetőségei a vállalati információs rendszerbe (Pető I.)
 30. e-learning-re alapozott képzési rendszerek jellegzetességei, szerepe az oktatásban (vállalati belső képzés, iskolarendszeren belüli/kívüli oktatás) (Pető I.)
 31. Informatikai kockázatkezelés és biztonság (kockázat-elemzés, kockázat-csökkentés) (Popovics A.)
 32. Katasztrófa-elhárítási terv készítése, szerepe, feladatai. (DPR: Disaster Recovery Plan) (Popovics A.)
 33. Az üzletfolytonosság, működési folytonosság biztosítása. (BCP: Business Continuity Plan) (Popovics A.)
 34. Vállalati folyamatok matematikai modellezése (Sójáné Dux Á.).
 35. Adatbiztonság a HR munkában (Sójáné Dux Á.).
 36. Elektronikus dokumentum kezelés (Sójáné Dux Á.).
 37. Vállalti továbbképzés e-learningen (Sójáné Dux Á.).
 38. Integrált vállalatirányítási információs rendszerek moduljai, bevezetése, értékelése, összehasonlítása (Szalay Zs.).
 39. A vállalati információs rendszerek üzleti előnyei, a vállalati hatékonyságra gyakorolt hatása, értékteremtő szerepe (Szalay Zs.).
 40. Információs rendszerek üzleti megtérülése, beruházás-gazdaságossági vizsgálata. (ROI: Return on Investment, TCO: Total Cost of Ownership) (Szalay Zs.).
 41. Informatikai projektek megvalósítási folyamata, projekttervezés, projektirányítási eljárások (PRINCE) (Szalay Zs.).
 42. Információ- és adatáramlási modellek készítése. (DFD: Data Flow Diagram) (Szalay Zs.).
 43. Informatikai szolgáltatások menedzselése (Szalay Zs.).
 44. Agrár- és élelmiszeripari vállalkozások információgazdálkodási sajátosságai (Szalay Zs.).
 45. Az információmenedzsment szerepe a vállalati folyamatokban (Szalay Zs.).
 46. Információrendszerek tervezése és szervezése (Szalay Zs.).
 47. Az információgazdaság rendszerlogikája, jellemzői, ellentmondásai; az értékteremtés anomáliái (Szalay Zs.).
 48. Az információgazdaság termékei, piaci sajátosságai, ökonómiája (Szalay Zs.).
 49. A termék és pénzáramlások digitalizálása (Szalay Zs.).
 50. Az információgazdaság erőforrásai, a megfoghatatlan tőke jellegzetességei (Szalay Zs.).
 51. Az információs rendszerek elemzési és tervezési módszereinek alkalmazása, összehasonlítása (Szalay Zs.).
 52. Az ERP üzleti előnyeinek realizálásához szükséges menedzsment-feladatok meghatározása (Szalay Zs.).
 53. Üzleti folyamatok újraszervezése (BPR - Business Process Reengineering) (Szalay Zs.).
 54. Informatikai stratégia, stratégiai informatika (BSC: Balance Scorecard) (Szalay Zs.).
 55. Intelligens iroda, zöld iroda, GreenIT (Szalay Zs.).

Alkalmazott Informatikai TanszékLap tetejére


Gazdaságelemzési Módszertani Tanszék által javasolt témakörök:

 1. A GDP számítás módszertanának fejlesztése
 2. Mérési alkalmazások a gazdasági és agrárpolitikai modellekben
 3. Döntés támogató szimulációs eljárások vizsgálata, modellezése
 4. A szegénység mérhetősége az Európai Unióban
 5. A földhasználat időszerű kérdései
 6. Földpiac helyzete az Európai Unió országaiban
 7. A földár és földbérleti díj összefüggései
 8. A kutatási eredmények hasznosulásának elvi és mérési problémái
 9. A vállalati termelési szerkezet optimalizálásának lehetőségei
 10. Az alternatív mezőgazdasági formák megítélésének módszertani kérdései
 11. Wikipedia szerkesztési elvei, megbízhatósága, szócikkek számának és nyelvének összefüggései
 12. Titkosítási rendszerek, alkalmazóik és eredményessége
 13. Többváltozós matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a természeti erőforrások értékelésében
 14. Többváltozós matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a társadalomtudományi elemzésekben
 15. Többváltozós matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a vállalatértékelésben
 16. Vállalati szintű biomassza termelés optimalizációja
 17. Területi differenciálódás hatása a térségi fejlettségi rangsorra
 18. Területi differenciálódás elemzése matematikai statisztikai módszerekkel, különböző regionális szinteken

Gazdaságelemzési Módszertani Tanszék  |  Lap tetejére


Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék által javasolt témakörök:

Emberi erőforrások BA | Emberi erőforrás tanácsadó MA | Vezetés és szervezés MSc

 1. A nonprofit szektor jogalanyai, szervezetük és működésük szabályozása, társadalmi-gazdasági szerepük (Kovács L.)
 2. A közhasznú szervezetek társadalmi, gazdasági rendeltetése, szervezeti formáik, a velük szemben fennálló követelmények, állami támogatások, kedvezmények (Szira Z., Kovács L.)
 3. Munkavégzési viszonyok sajátosságai, az egyes jogviszonyok közötti megkülönböztetés ismérvei (Mt., Ktv., Kjt., megbízás, vállalkozás, egyéni vállalkozás, tagi közreműködés stb.) (Csákay Z., Szira Z.)
 4. A munkaszerződés tartalmára vonatkozó jogi kötöttségek, korlátok és lehetőségek, különös tekintettel az ún. menedzserszerződésekre. (Kovács L.)
 5. A vezető állású munkavállalók eltérő jogi helyzete a munkajogban és a társasági jogban (Csákay Z., Szira Z.)
 6. A felmondással kapcsolatban felmerülő problémák és azok kezelése a munka világában (Csákay Z., Szira Z.)
 7. A munkáltatói / munkavállalói kártérítési felelősség rendszere (Csákay Z., Szira Z.)
 8. A munkáltatói / munkavállalói jogok és kötelezettségek rendszere (Csákay Z., Szira Z.)
 9. Az atipikus munkaviszonyok sajátosságai (Kovács L.)
 10. A társadalombiztosítási ellátások rendszere. A társadalombiztosítás és a szociális ellátórendszer különbségei (Kovács L.)
 11. A biztosítottak körének meghatározására vonatkozó szabályozás jelentősége (Kovács L.)
 12. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira való jogosultság feltételei, az ellátások időtartama és mértéke (Kovács L.)
 13. A társadalombiztosítási ellátások forrásául szolgáló pénzügyi kötelezettségek jogcíme és mértéke (Kovács L.)
 14. A for-profit szektor jogalanyai, az egyes vállalkozási formák összehasonlító elemzése, a vállalkozási formaválasztás szempontjai, előnyök és hátrányok (Kovács L.)
 15. Az egyes vállalkozási formák szabályozásának jellemző vonásai (Kovács L.)
 16. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjének felelőssége (Kovács L.)
 17. Az ún. uniós vállalkozási formák (Európai Részvénytársaság, Európai Szövetkezet, Európai Gazdasági Egyesülés) jellemző vonásai, létrehozásuk jogi és gazdasági indokai (Kovács L.)
 18. A fizetésképtelenségi eljárások (csőd, felszámolás) szabályozása. (Kovács L.)
 19. A szellemi alkotások jogi oltalma, különös tekintettel a szerzői jogokra (Csákay Z., Csegődi T. L.)
 20. A hitelintézeti szerződések tartalmi követelményeinek változásai az új Ptk. szerint (Szalai E.)
 21. A pénzügyi vállalkozások sokszínűsége és szerepe az üzleti életben (Szalai E.)
 22. A központi költségvetés és a helyi önkormányzatok költségvetéseinek kapcsolódási pontjai és összefüggései (Szalai E.)
 23. Választójog Magyarországon. A közösségi döntések elmélete és gyakorlati alkalmazása a választási eljárásokban. A többségi és a kompenzációs elv érvényesülése a helyi önkormányzati választások során. (Orlovits Zs., Csákay Z.)

Kereskedelem és marketing BA | Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés | Marketing MSc

 1. A vagyont terhelő zálogjog és az ingó dolgot terhelő jelzálogjog szerepe az üzleti élet szerződései körében (Csákay Z.)
 2. A tiltott versenycselekményekre vonatkozó jogi szabályozás gyakorlata a Versenyhivatal döntéseinek tükrében (Kovács L.)
 3. A kartellszabályozás tapasztalatai, eredmények és kudarcok (Kovács L.)
 4. A marketing fogyasztóvédelmi és reklámjogi vonatkozásai (Kovács L.)
 5. A reklámra vonatkozó jogi szabályozás elmélete és gyakorlata a hatályos médiatörvény alapján (Kovács L.)
 6. A szellemi alkotások jogi oltalma, különös tekintettel a szerzői jogokra (Csákay Z.)
 7. A sérelemdíj, mint a személyiségvédelem eszköze (Kovács L.)
 8. A szerzői jogi és iparjogvédelmi felhasználási szerződések gyakorlati alkalmazása (Csákay Z.)
 9. Az internetes alkalmazások általános szerződéses feltételeinek megjelenése a gyakorlatban (Csákay Z.)
 10. A marketing és reklám üzletág tipikus polgári jogi szerződései (Kovács L.)

Gazdálkodási és menedzsment BA | Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés | Logisztikai menedzsment MSc

 1. A közhasznú szervezetek társadalmi, gazdasági rendeltetése, szervezeti formáik, a velük szemben fennálló követelmények, állami támogatások, kedvezmények (Szira Z.)
 2. Munkavégzési viszonyok sajátosságai, az egyes jogviszonyok közötti megkülönböztetés ismérvei (Mtv, Ktv, Kjt, megbízás, vállalkozás, egyéni vállalkozás, tagi közreműködés stb.) (Szira Z.)
 3. A vezető állású munkavállalók eltérő jogi helyzete a munkajogban és a társasági jogban (Szira Z.)
 4. A felmondással kapcsolatban felmerülő problémák és azok kezelése a munka világában (Szira Z.)
 5. A munkáltatói / munkavállalói kártérítési felelősség rendszere (Szira Z.)
 6. A munkáltatói / munkavállalói jogok és kötelezettségek rendszere (Szira Z.)
 7. Az atipikus munkaviszonyok sajátosságai (Kovács L.)
 8. A for-profit szektor jogalanyai, az egyes vállalkozási formák összehasonlító elemzése, a vállalkozási formaválasztás szempontjai, előnyök és hátrányok (Kovács L.)
 9. Az egyes vállalkozási formák szabályozásának jellemző vonásai (Kovács L.)
 10. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjének felelőssége (Kovács L.)
 11. Az ún. uniós vállalkozási formák (Európai Részvénytársaság, Európai Szövetkezet, Európai Gazdasági Egyesülés) jellemző vonásai, létrehozásuk jogi és gazdasági indokai (Kovács L.)
 12. A fizetésképtelenségi eljárások (csőd, felszámolás) szabályozása. (Kovács L.)

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA

 1. Az ún. uniós vállalkozási formák (Európai Részvénytársaság, Európai Szövetkezet, Európai Gazdasági Egyesülés) jellemző vonásai, létrehozásuk jogi és gazdasági indokai (Kovács L.)
 2. A vitarendezés lehetőségei releváns külföldi elemet tartalmazó szerződések esetén (Csegődi T. L.)
 3. Jogválasztás (lehetőségek és korlátok) releváns külföldi elemet tartalmazó szerződések esetén (Csegődi T. L.)
 4. Amikor az afrikai törzsi jog sem segít, avagy mit tehetünk nemzetközi kollízió esetén? (Csegődi T. L.)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés | Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

 1. Az üzemkiegészítő szervezetek (beszerző-értékesítő szövetkezetek, termelői csoportok, zöldség-gyümölcs termelői szervezetek) működésének és szabályozásának jellemzői (Kovács L., Orlovits Zs.)
 2. Speciális társasági formák a mezőgazdaságban (előnyök, hátrányok) (Kovács L., Orlovits Zs.)
 3. Az agrárszférában működő vállalkozások jellemző vonásai (belső szervezeti megoldások, ösztönzők, szerződéses kapcsolatok, munkavégzési formák stb.) (Kovács L., Orlovits Zs.)
 4. Az államigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, az önkormányzatok vállalkozási tevékenysége. Az önkormányzati társulások működésének sajátosságai, gazdálkodásuk jellemzői. (Orlovits Zs.)
 5. Az agrár-köztestületek (kamarák, hegyközségek) szerepe az agrárgazdaság fejlesztésében. (Orlovits Zs.)
 6. Az állami beavatkozások lehetséges módozatai a birtokpolitikában. A földreformok intézményi gazdaságtani kérdései. A földalapkezelő szervezetek szabályozási kérdései. (Orlovits Zs.)
 7. Mezőgazdasági üzemszabályozás bevezetésének lehetőségei a magyar birtokpolitikában. (Orlovits Zs.)
 8. Az agrárüzemek öröklésének speciális jogi szabályozása Nyugat-Európában, bevezetésének lehetőségei Magyarországon. (Orlovits Zs.)
 9. A zártkerti földek tulajdoni és használati viszonyainak speciális szabályozása. (Orlovits Zs.)
 10. A földhivatalok mint ingatlanügyi hatóságok szerepe a földforgalmi szabályozásban. (Orlovits Zs.)
 11. A földhivatalok mint ingatlanügyi hatóságok szerepe a földminősítésében és a termőföldek más célú hasznosítása során. (Orlovits Zs.)
 12. A földértékelés és a földminősítési eljárások szabályozási kérdései. (Orlovits Zs.)
 13. Az agrárüzemek vagyonértékelésének speciális kérdései és módszerei forgalmi és öröklési jogi szempontból. (Orlovits Zs.)
 14. Az élelmiszerlánc alapú szabályozás egyes közgazdasági kérdései, az élelmiszerlánc-felügyelet egyes területeinek vizsgálata (pl. növényfajta-oltalom és vetőmag-előállítás, földhasználat, kistermelői élelmiszer-előállítás). (Orlovits Zs.)
 15. Kartellek és a piaci erőfölénnyel való visszaélés jellemző esetei az élelmiszer-termékpályán. (Orlovits Zs.)

Regionális és környezeti gazdaságtan MA

 1. A klímavédelem, az energiafogyasztás és a jelenlegi gazdasági világválság összefüggései, ezek jogi vonatkozásai (Csegődi T. L.)
 2. Az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszerének jogi szabályozása, valamint működésének piaci hasznai (dr. Csegődi T. L.)
 3. A környezetet ért károk pénzbeli kifejezhetősége és a helyreállítás jogi problémái, valamint megoldási kísérletek (Csegődi T. L.)
 4. A beruházások hatósági engedélyeztetése, különös tekintettel a környezetvédelmi engedélyeztetésre és hatásvizsgálatokra (Csegődi T. L.)
 5. Az Európai Unió környezetjogának új fejlődési irányai, valamint ezek mozgatórugói (Csegődi T. L.)
 6. Az agrárium fejlődésével felmerülő környezetvédelmi jogi problémák, különös tekintettel a génmódosított szervezetek elterjedésére, illetőleg egyes megújuló energiaforrások (pl. bioetanol) termelésére (Csegődi T. L.)
 7. A védjegyek és minősítési rendszerek szerepe, jelentősége a környezetvédelemben (Csegődi T. L.)
 8. A környezetvédelmi jog korlátosságának jellemzői, esetleges megoldási javaslatok a jogi szabályozás hatékonyságának javítására (Csegődi T. L.)

Pénzügy és számvitel BA | Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés | Pénzügy MSc

 1. A társadalombiztosítási ellátások rendszere. A társadalombiztosítás és a szociális ellátórendszer különbségei (Kovács L.)
 2. A biztosítottak körének meghatározására vonatkozó szabályozás jelentősége (Kovács L.)
 3. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira való jogosultság feltételei, az ellátások időtartama és mértéke (Kovács L.)
 4. A társadalombiztosítási ellátások forrásául szolgáló pénzügyi kötelezettségek jogcíme és mértéke (Kovács L.)
 5. A főbb adónemek változásainak hatása az adópolitikára (Szalai E.)
 6. A központi költségvetés és a helyi önkormányzatok költségvetéseinek kapcsolódási pontjai és összefüggései (Szalai E.)
 7. A hitelintézeti szerződések tartalmi követelményeinek változásai az új Ptk. szerint (Szalai E.)
 8. A pénzügyi vállalkozások sokszínűsége és szerepe az üzleti életben (Szalai E.)

Turizmus-vendéglátás BA | Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

 1. Fogyasztói jogok érvényesítése az utazási szerződések körében (Orlovits Zs.)
 2. Védett természeti területek idegenforgalmi hasznosítási lehetőségei a jogi szabályozás tükrében (Orlovits Zs.)
 3. Műemlékek idegenforgalmi hasznosítási lehetőségei a jogi szabályozás tükrében (Orlovits Zs.)
 4. Múzeumok tevékenysége és gazdálkodása, szerződéses viszonyai (Orlovits Zs.)
 5. A kistermelői vendégasztal szabályozásának hatása a falusi turizmus fejlesztésére (Orlovits Zs.)
 6. Az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások jogi szabályozásának sajátosságai (Orlovits Zs.)
 7. Az eredetvédelem és a hungarikumok jogi szabályozásának rendszere, hatása a turizmus fejlesztésére (Orlovits Zs.) 
 8. Falusi szálláshely létesítésének és működtetésének jogi szabályozása (Tartalmi ismérvek, üzemeltetési követelmények, besorolás, vállalkozási forma, foglalkoztatási lehetőségek, adózás) (Orlovits Zs.)
 9. A turizmus-vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás keretében létesített polgári jogi szerződések jellemzői, a szerződésszegések tipikus esetei, jogkövetkezményeik (Orlovits Zs.)

Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék | Lap tetejére


Makroökonómia Tanszék által javasolt témakörök:

 1. Konkrét ágazat (termék) piaci szerkezetének elemzése. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 2. A gazdaságkoordináció dilemmái a globalizáció körülményei között. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 3. Kis- és középvállalatok helyzete és perspektívái a magyar gazdaságban. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 4. A gazdasági hatékonyság és az egyenlőség dilemmái a modern gazdaságban. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 5. A közösségi döntések szerepe a piaci kudarcok kezelésében. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 6. A társadalmi felelősség kérdései vállalati nézőpontból. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 7. Az árfolyamváltozások hatása a vállalati jövedelmezőségre. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 8. Földtulajdon és földhasználat kérdései a mezőgazdaságban. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 9. Globális kihívások az élelmiszertermeléssel szemben. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 10. A makroszabályozás eszközei és hatásuk a vállalati gazdálkodásra. (Dr. Molnár József egyetemi tanár)
 11. Regionális gazdasági jelenségek térbeli változásának vizsgálata. (ifj. Dr. Lőkös László egyetemi docens)
 12. Gazdasági szervezetek telephely választásának elemzése különös tekintettel regionális gazdasági tényezőkre. (ifj. Dr. Lőkös László egyetemi docens)
 13. Gazdasági régiók regionális versenyképességének vizsgálata (ifj. Dr. Lőkös László egyetemi docens)
 14. Közszolgáltató tevékenységek, vállalatok tevékenységének gazdasági elemzése. (ifj. Dr. Lőkös László egyetemi docens)
 15. Közszolgáltató tevékenységek beruházásának gazdaságossági elemzése. (ifj. Dr. Lőkös László egyetemi docens)
 16. Közszolgáltató tevékenységek, vállalatok készletgazdálkodási folyamatainak gazdaságossági vizsgálata. (ifj. Dr. Lőkös László egyetemi docens)
 17. A közösségi pénzügyek és a kormányzati gazdaság gyakorlati kérdéseinek vizsgálata napjainkban. (ifj. Dr. Lőkös László egyetemi docens)
 18. Játékelméleti modellek alkalmazása rivális vállalatok elemzésére hazai vagy nemzetközi kontextusban. (Dr. Molnár Márk egyetemi docens, Szakdolgozati témák)
 19. Energiapiaci anomáliák és a klímaváltozással kapcsolatos energetikai kérdések hazánkban és az EU szintjén. (Dr. Molnár Márk egyetemi docens, Szakdolgozati témák)
 20. Makroprudenciális eszközök alkalmazási lehetőségei és tapasztalatai a hazai és nemzetközi jegybanki gyakorlatban. (Dr. Molnár Márk egyetemi docens, Szakdolgozati témák)
 21. Az eurozóna stabilitását befolyásoló politikai és gazdasági tényezők elemzése. (Dr. Molnár Márk egyetemi docens, Szakdolgozati témák)
 22. Rendszer-, és irányításelmélet alkalmazása a gazdaságpolitikában. (Dr. Molnár Márk egyetemi docens, TDK témák)
 23. Piaci és politikai konfliktusok elemzése játékelméleti megközelítés segítségével. (Dr. Molnár Márk egyetemi docens, TDK témák)
 24. Licitálás és tenderek elemzése a kísérleti közgazdaságtan eszközeivel. (Dr. Molnár Márk egyetemi docens, TDK témák).
 25. Agrárátalakulás, agrár külkereskedelem a Visegrádi országokban (Dr. Villányi Judit egyetemi docens)
 26. A gazdaságpolitikák vizsgálata a Visegrádi országokban. (Dr. Villányi Judit egyetemi docens)
 27. A Visegrádi országok világgazdasági és belső fejlődése. (Dr. Villányi Judit egyetemi docens)
 28. A gazdaságpolitikák szerepe a globalizált világban. (Dr. Villányi Judit egyetemi docens)
 29. A gazdasági szereplők viselkedése, magatartása. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 30. Indíttatások (attitűdök, preferenciák…) a gazdasági folyamatokban. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 31. A vezető szerepe. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 32. Interdiszciplinaritás és multidiszciplinaritás a közgazdaságtanban. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 33. Versenyképesség egyéni, társadalmi összetevői. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 34. Történelmi, szociológiai, illetve pszichológiai motívumok figyelembevétele a gazdasági döntések vizsgálata során. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 35. Értékek, erkölcsi, kulturális, illetve érzelmi megfontolások számításba vétele a gazdasági folyamatokban. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 36. A pénzügyi, gazdasági, strukturális válság sajátosságai Magyarországon. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 37. Új tendenciák a nemzetközi versenyképesség alakulásában. A mérés problémája. Versenyképességi előnyök. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 38. Az állami beavatkozással kapcsolatos legújabb közgazdasági nézetek. Új intézmények az állami beavatkozásban. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 39. Az institucionalista közgazdaságtan legújabb irányzatai és azok összehasonlítása. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 40. A globális gazdaság hajtóerői. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 41. Internacionalizálódás és globalizáció. Azonosságok és különbségek. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 42. A fiskális politika és a gazdasági egyensúly. Nemzetközi példák. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)
 43. Összehasonlító elemzés a Magyar gazdaság teljesítményéről a különböző számbavételi mutatók alapján. (Dr. Hurta Hilda adjunktus)

Makroökonómia Tanszék | Lap tetejére


Mikroökonómia Tanszék által javasolt témakörök:

 1. Az EU agrárpolitikájának hatása a földhasználatra. (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 2. Az információs társadalom kihívásai és válaszok (a gazdaság választott területén). (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 3. Piaci hatalom, piacszerkezet vizsgálata egy választott iparágban. (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 4. Az externális költségek és hozadékok elmélete és gyakorlati alkalmazása a gyakorlatban (energia- és agrárpolitika). (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 5. A költség-hozam elemzés a napenergia-hasznosítás területén. (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 6. A fenntartható fejlődés gazdasági, szociális és környezetvédelmi aspektusai. (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 7. A klímaváltozás és a földhasználat társadalmi és gazdasági összefüggése (MSC, MA képzés angol nyelvtudás ajánlott a rendelkezésre álló irodalom miatt). (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 8. Klímaváltozás és vállalati menedzsment (Climate Change and Corporate Management), (MA, hallgatók számára) angol nyelvtudás szükséges a rendelkezésre álló irodalom miatt. (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 9. Környezeti kihívások és a biztosítási piac (angol nyelvtudás ajánlott a rendelkezésre álló irodalom miatt). (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 10. Ár és jövedelem-rugalmassági vizsgálatok és felhasználhatóságuk a vállalati döntéseknél (MA képzés hallgatói számára). (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 11. Hatékonyság mérésének módszertana és gyakorlati alkalmazások (a hallgató által kiválasztott területen, MSC, MA képzés hallgatói számára). (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár)
 12. Kis és középvállalkozások szabályozási környezetének elemzése, különös tekintettel költségvetési kapcsolataikra. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 13. Az adóztatás hatása a kis és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulására. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 14. Távmunka és a részmunkaidős foglalkoztatás szerepe a kis és középvállalkozásokná. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 15. A kis- és középvállalkozói szektor jellemzői, makro- és mikro-gazdaságpolitikai környezete. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 16. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezése az ezredfordulótól napjainkig. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 17. Milyen környezetvédelmi kihívások előtt állnak a magyar kisvállalkozások az Európai Unióban? (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 18. Kis- és középvállalkozások növekedésének finanszírozási kérdései. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 19. Az uniós harmonizáció adózási összefüggéseinek vizsgálata. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 20. Jövedelemadózási lehetőségek versenyeztetése a mezőgazdasági kis- és középvállalkozásoknál. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 21. A környezetvédelmi termékdíj alkalmazásának makro- és mikrogazdasági összefüggései. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 22. CO2 kibocsátási jog kereskedésének közgazdasági összefüggései. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 23. A „jólét” makro mutatóinak szerepe a makrogazdaság megítélésében. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 24. Az egészségturizmus szerepe a magyar gazdaságban. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 25. Az egészségturizmus szerepe egy adott régió életében. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 26. A rekreációs tevékenységek jellemzői és hatásuk a munkaerő újratermelésére. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 27. Az egészségügy területén megjelenő piaci kudarcok vizsgálata. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 28. Oligopol helyzetben lévő egészségügyi szolgáltató(k) vizsgálata. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 29. Wellness turizmus iránti kereslet jellemzői Magyarországon. (Dr. Hustiné Dr. Béres Klára egyetemi docens)
 30. A termőföld közgazdasági értékelése (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 31. A termőföld piaci árát befolyásoló tényezők vizsgálata (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 32. Gazdasági válságok összehasonlító elemzése (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 33. Gazdasági válság hatása a vállalatok működésére (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 34. Gazdasági válság hatása a hazai és a nemzetközi turizmusra (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 35. Egy vállalat makro– és mikrokörnyezetének, belső adottságainak elemzése a vállalat piaci helyzetének javítása érdekében (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 36. A munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 37. Magyarország gazdaságtörténeti, gazdasági és turisztikai elemzése (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 38. Magyarország gazdaságtörténeti, gazdasági és turisztikai összehasonlító elemzése más országgal (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 39. A turizmus keresletének és kínálatának elemzése (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 40. A falusi- és ökoturizmus keresletének és kínálatának elemzése (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 41. Az egészség- és sportturizmus keresletének és kínálatának elemzése (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).
 42. A wellness turizmus keresletének és kínálatának elemzése (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens).

Mikroökonómia Tanszék | Lap tetejére


Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék által javasolt témakörök:

 1. Az interkultúrális kommunikáció szerepe a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban. (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 2. A nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentje. (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 3. Magyarország külgazdasági kapcsolatrendszere az ezredforduló után. (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 4. Külpiacra lépés, új termék bevezetésének marketing menedzsmentje. (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 5. Egy konkrét magyar vállalat, ill. vállalkozás külpiaci marketing stratégiájának elemzése. (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 6. Külföldi vállalkozás hazai piaci megjelenésének marketing stratégiájának elemzése. (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 7. A személyes eladás stratégiája és taktikája a nemzetközi kereskedelemben. (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 8. A nemzetközi marketing kommunikáció eszközrendszerének alkalmazása egy konkrét vállalat gyakorlatában. (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 9. Bankmarketing (egy adott bank marketing stratégiájának elemzése az elmélet tükrében). (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 10. A személyes meggyőzés szerepe a politikai marketingben (USA, ill. hazai TV viták elemzése, vagy más politikai marketing eszköz – kampány, reklám, etc. konkrét elemzése). (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).
 11. Sajátos termékek külpiaci marketing menedzsmentje (pl. gyógyszeripari termékek). (Dr. Constantinovits Milán egyetemi docens).

Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék | Lap tetejére