Mikroökonómiai Tanszék

Mikroökonómiai Tanszék
Department of Microeconomics

Vezetője: Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária

Titkárság: Gréczi Natália
e-mail: Greczi.Natalia@gtk.szie.hu
telefon: +36-(28)-522-000 ext. 1951
 

Tanszék bemutatása, fő célkitűzései

A Mikroökonómia Tanszék oktatói a képzés minden szintjén, nappali és levelező tagozaton is oktatják a Mikroökonómiát és a tanterveknek megfelelően a kapcsolódó, választható tantárgyakat magyar és angol nyelven. A tantárgyi tematikákat és tananyagokat a képzési követelményeknek megfelelően differenciálják és fejlesztik mind az elméleti, mind a gyakorlati tartalom vonatkozásában. A tanszék profiljának megfelelő kutatási témákban rendszeresen publikálnak, és aktívan részt vesznek az egyetemi és az egyetemen kívüli szakmai közéletben. Iskolateremtő munkájuk keretében a tudományos diákköri munkát végzők és a diplomatervesek munkájának segítése mellett részt vállalnak a doktori képzésben is, oktatóként és témavezetőként.

Speciális feladatok

A tanszék oktatói segítik a Mikroökonómia tárgy oktatását, gyakorlatvezetését, amennyiben ez munkaszervezési szempontból szükséges.

Oktatott tárgyak

Mikroökonómia (BA, MA, PhD szinten)
Adózási alapismeretek
Vállalkozások adózása
Közgazdasági elmélettörténet
Gazdaságtörténet
Microeconomics (BSc, MSc, PhD szint)
Közgazdaságtan alapjai
Fürdők és az egészségturizmus közgazdaságtana

Szak-, diploma és TDK témakörök