Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék

Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék
Department of Economic and Public Administration Law
Vezetője: Dr. Kovács László

Titkárság: Novák Tímea
e-mail: Novak.Timea@gtk.szie.hu
telefon: +36-(28)-410-608, +36-(28)-522-000/1941 

Tanszék bemutatása, fő célkitűzései

A Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék munkatársainak oktatási tevékenysége a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gödöllői és budapesti képzésein kívül a SZIE további karain folyó gépész- és agrármérnök-képzésre is kiterjed. Az oktatott tantárgyak, igazodva az egyes szakok képzési követelményrendszeréhez, a magánjogi és a közjogi szféra számos részét lefedik.   

A Tanszék oktatásról vallott felfogása szerint az oktatott jogi ismeretek szintjét, tartalmát és módszerét az a követelmény határozza meg, amely szerint a tanulmányaikat eredményesen befejező szakemberek az üzleti életben szükséges döntéseik meghozatalánál tisztába legyenek a jogi ismeretek jelentőségével, képesek legyenek döntéseiknél a jogi szempontok mérlegelésére. A megszerzett ismeretek alkalmassá kell, hogy tegyék őket a rutinszerűen jelentkező, jogi összefüggésekkel is járó feladatok helyes megoldására, valamint a jogszabályok változásának követésére, ugyanakkor felismerve jogi tudásuk korlátait, képesek legyenek annak eldöntésére, mikor kell munkájuk során jogász szakember közreműködését kérniük.  

A Tanszék munkatársainak oktatási tevékenysége nem kizárólag a különböző jogintézmények elméleti bemutatására korlátozódik, hanem bemutatja a jogszabályok üzleti életben történő alkalmazását, hatályosulását, a közigazgatási, bírósági jogalkalmazási gyakorlatot - és amikor az indokolt - az elmélet és a gyakorlat közötti ellentmondásokat is.   Összességében a Tanszék arra törekszik, hogy az elméleti tananyag bemutatása mellett a hallgatók gyakorlatorientált képzést kapjanak.

Tanszékünk oktatási tevékenysége során mindig nagy figyelmet fordít a hallgatók hatályos joganyagot feldolgozó, írásos tananyaggal való ellátására, ezért az oktatott tantárgyak döntő többségénél saját egyetemi jegyzettel rendelkezik.

A Tanszék az üzleti élet különböző területei (polgári jog, különös tekintettel a társasági, dologi és kötelmi jogra, munka és társadalombiztosítási jog, szellemi alkotások joga, verseny- és reklámjog) mellett oktatja a közigazgatási jog általános kérdéseit, valamint az agrárviszonyok jogi szabályozásának leglényegesebb területeit is (földjogi ismeretek, a mezőgazdasági vállalkozások specialitásai, környezetvédelem).

A Tanszék munkatársai jelentős szerepet töltöttek be a Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak elindításában, a képzés a Tanszék szakmai irányításával és koordinációjában folyik.

A Tanszék tudományos tevékenységének legfontosabb témái a vállalkozások, ezen belül különösen a mezőgazdaságban működő gazdasági társaságok és szövetkezetek szabályozásának, szerződéses viszonyainak, valamint a földtulajdon és -használat jogszabályi rendezésének kutatása. Ez utóbbi témakörökben a Tanszék munkatársainak közreműködésével több szakkönyv is napvilágot látott.

Speciális feladatok

  • A SZIE más szervezeti egységeinek, testületeinek, tisztségviselőinek felkérésére jogi tanácsadási feladatokat lát el. 
  • Ellátja a Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász/specialista szakirányú továbbképzési szak szervezési és koordinációs feladatait.
  • A Tanszék  munkatársai külső felkérések alapján a szakterületükhöz kapcsolódó gyakorlati jogi, illetve jogi ismeretterjesztő tevékenységet folytatnak.

Szak-, diploma és TDK témakörök